вторник, 23 февруари 2010 г.

В област Сливен има 65 общински детски градини. Целенасочено по посока образованието и възпитанието на малките възпитаници работят квалифицирани педагози . Основните приоритети на работа са:
• Осигуряване на условия за успешно реализиране на държавната политика в областта на предучилищното възпитание.
• Осигуряване на ефективна стимулираща среда за постигане на очакваните резултати, описани в Държавните образователни изисквания за предучилищно образование и подготовка.
• Задължителната подготовка на децата една година преди постъпването им в първи клас.
• Интеграция и социализация на деца от различен етнически произход и деца със специални образователни потребности. Толерантност към различията.

Няма коментари:

Публикуване на коментар